me--(xiao man) ^^

(me^^)

(me^^)

2010年3月28日星期日

很够7 dulan lo !!!

倪说莴没有想到你的感受???
你是PLAY-BOY !!
我干吗要想你的感受?!
就算我有想到你的感受···
你能体谅我么??


你说不可能原谅我的?
不可能就不可能啦!!!!不可能就不要吵!!
不用讲莴坏话!!!!!!!!!!!!!!!
讨厌你!!!

你说到酱的话···!!!
好。。。 我会把你号码删掉了!
没认识过你!!!
莴认识错你了!!

fxxk !!!!fxxk!!!!fxxk!!!!!


sibehhhh 7 dulan 咯...... !!!!!!!!!

没有评论:

发表评论